Gallimere Beach (Lake Huron), Plymton, Wyoming, Ontario